Tag: Uig Isle of Lewis

Seanchasan

Seanchasan

Seanachasan

Tha iomadh seanachas miorbhuileach an dualchas na Gaidheil. Chan eil cothroman  bhith gan innse an-diugh ach teirc.

Clàr mi na còig seanchas seo agus tha gach tè a maireadh còig mionaidean a-mhàin. Tha beartas cànan unnta, mar a chaidh an toirt dhomhsa. Tha mi an dòchas gun còrd iad ribh.

Gheibh sibh an seanchas rinn cluintinn air Soundcloud agus rin leughadh air an ceangal gu làrach Guthan nan Eilean agus CLILstore. Continue reading “Seanchasan”

Deilbh Cluich

Deilbh Cluich

Thòisich mi nam phàrt den bhuidhean coimhearsnachd Cabraich a cur air adhairt deilbh cluich mu dualchas nan eilean an 2007.

An cois seo tha clàraidhean ceithir de na deilbh cluich a chaidh a chur air àrd ùrlar. Tha na sgriobtaichean rin leughadh air an ceangal làrach gu-iosal, Guthan nan Eilean agus CLILstore. Continue reading “Deilbh Cluich”

Crofting Life in Isle of Lewis Uig -The Bulls

Crofting life in Uig Isle of Lewis involved looking after cattle and towing a bull to an offshore island once a year.

Every crofting family living in the Outer Hebrides, were dependent on their own cow to provide milk, butter and crowdie to supplement the family food supply. Continue reading “Crofting Life in Isle of Lewis Uig -The Bulls”