Tag: The Gaelic Crisis in the Vernacular Community

Staing na Gaidhlig

Staing na Gaidhlig

Tha an rannsachadh ùr The Gaelic Crisis in the Vernacular Community, a’ dearbhadh a’ chrìonaidh a tha air tighinn air an dualchas agus an cànan againn. Tha gach cuid, deatamach airson iùil dhan òigridh agus dha mìltean luchd-ionnsachaidh a nochd bho chionn ghoirid ri linn Duolingo. Continue reading “Staing na Gaidhlig”

Staing na Gaidhlig

Staing na Gaidhlig

’S iomadh atharrachadh a thàinig air na bailtean ann an Leòdhas anns na deich bliadhna mu dheireadh agus tha an leabhar The Gaelic Crisis in the Vernacular Community a’ dearbhadh gum bi a thuilleadh ann, mura tèid sinne air ar casan.

Tha cuid nach eil mothachail gun deach a ‘choimhearsnachd fhagail air an iomall agus na buidhnean oifigeil  a dealbh planaichean gleansach na Gaidhlig. Cha teid an co-lionadh gu brath, gun an dualchas a tha laidir am freumhan a’ chanan anns na bailtean air an tuath.  ‘S iomadh rud a ghabhadh a ràdh, ach dh’fhalbh siud agus thàinig an cothrom seo. Continue reading “Staing na Gaidhlig”