Tag: placenames

Àinmean Àite Nan Loch

Àinmean Àite Nan Loch

Tha sinn air call ar grèim air ainmean àite mu na bailtean, an taca na bha aig cìobairean ar n-òige air an teanga. Tha mi air a bhith an luib iomairt no dha, a bha cruinneachadh ainm na làraich thar nam bliadhnaichean. Fhuair mi an cothrom mar oifigear raoin aig Ainmean Àite na h-Alba a dhol an sàs airson mìos ann an sgìre a bha faisg orm. Thagh mi baile Chromòr, Ceòs agus Gearraidh Bhàrd. Tha iad mu choinneamh a chèile air Loch Èireasoirt agus seo far am bithear tric, ag iarraidh aiseag thar Loch Eireasoirt am bad s chumhang dheth. Continue reading “Àinmean Àite Nan Loch”