• Craois teine
    gaelic,  News / Blog,  Performance,  Sound,  Traditional stories

    Seanchasan

    Seanachasan Tha iomadh seanachas miorbhuileach an dualchas na Gaidheil. Chan eil cothroman  bhith gan innse an-diugh ach teirc. Clàr mi na còig seanchas seo agus tha gach tè a maireadh còig mionaidean a-mhàin. Tha beartas cànan unnta, mar a chaidh…