Seanchasan

Seanchasan

Seanachasan

Tha iomadh seanachas miorbhuileach an dualchas na Gaidheil. Chan eil cothroman  bhith gan innse an-diugh ach teirc.

Clàr mi na còig seanchas seo agus tha gach tè a maireadh còig mionaidean a-mhàin. Tha beartas cànan unnta, mar a chaidh an toirt dhomhsa. Tha mi an dòchas gun còrd iad ribh.

Gheibh sibh an seanchas rinn cluintinn air Soundcloud agus rin leughadh air an ceangal gu làrach Guthan nan Eilean agus CLILstore. Continue reading “Seanchasan”

Deilbh Cluich

Deilbh Cluich

Thòisich mi nam phàrt den bhuidhean coimhearsnachd Cabraich a cur air adhairt deilbh cluich mu dualchas nan eilean an 2007.

An cois seo tha clàraidhean ceithir de na deilbh cluich a chaidh a chur air àrd ùrlar. Tha na sgriobtaichean rin leughadh air an ceangal làrach gu-iosal, Guthan nan Eilean agus CLILstore. Continue reading “Deilbh Cluich”

Sailm Fo Sheol

Sailm Fo Sheol

Tha ath-nuadhachadh de chleachdadh a bha ann bho chionn fhada, air iomadh còmhradh a dhùsgadh ann an Leòdhas an lùib a’ phròiseict ealain Bàta nan Salm.

Mus tàinig an rathad mòr, bhiodh coithional air an t-slighe dhachaigh anns na h-eathraichean, an dèidh nan òrdaighean, a togail salm san dealachadh. Continue reading “Sailm Fo Sheol”

Souvenir of Great Yarmouth

Souvenir of Great Yarmouth

In 2012 playwright Eric J MacDonald of Uig, Isle of Lewis, wrote the monologue, A Souvenir of Great Yarmouth. The theme is the life of the young Isle of Lewis women, who used to gut, salt and pack herring barrels in Stornoway, Wick, Shetland, Great Yarmouth, Fraserburgh, Lowestoft and other fishing ports. The character Mary, looks back on aspects of her working life, memories of community then and observations on her life today. Continue reading “Souvenir of Great Yarmouth”

Sabaist Mhor Wick

Sabaist Mhor Wick

I just love beul aithris stories, from Isle of Lewis Gaelic oral tradition. It is rare to have the opportunity to perform them for an audience nowadays.

Therfore, I have recorded five stories, because of the richness of the language which was handed down to me in the telling. All five stories are now uploaded to Soundcloud. Most importantly, they will be available to anyone wishing to learn local stories. Continue reading “Sabaist Mhor Wick”