Social History

Gaelic Film P E Smith Poet Uig Check Film?

Film Peigi Oigrig far a Cnìp, Uig, Leòdhais ag innse mar a thug bràthar a seanair dhi gìt a’ bhàrdachd agus e air leabaidh a bhais. Taigh Fasgaidh Erista, Uig Media 2011 (5 mionaidean). Bha Peigi na bard agus na seinneadair ainmeil agus tha ag innse mar a thachir an latha a chur brathar a seanair fios oirre.

Film of Peggy E Smith, Cnip, Uig, Isle of Lewis relates how her grand uncle on his deathbed gave her the gift of poetry. Filmed at Erista Care Unit by Uig Media in 2011 (duration 5 minutes). Peggy E Smith was a bard and well known singer. Peggy describes the day her grand uncle sent for her and how he bestowed the gift on her.