Category: Sound

An Èisteachd nam Bàrd 1-Domhnall Greumach

Rinn mi prògram rèidio coimhearsnachd am cois Dòmhnall Jumbo Greumach nach maireann bho chionn deich bliadhna. Tha e iongantach nam rudan a ghluaiseas bàrdachd ann an daoine.

Bhruidhinn mi ri Jumbo a Tòlstadh bho Thuath mu chuid bhardachd. A measg a’ bhàrdachd a d’ aithris e, bha cuspairean fad ’s farsainn: Am bat-aiginn Ruiseanach an Kursk, Oran a’ Bheicire am Bricklayers song sa Ghàidhlig, ath chuairteachadh sgudal, sgrios na Twin Towers, mar chaidh an iasgach à bith mu chladaichean Leodhais agus buain mhonadh.

Faodaidh sibh bhith farclais san fiadhle an cois seo.

 

 

Deilbh Cluich

Deilbh Cluich

Thòisich mi nam phàrt den bhuidhean coimhearsnachd Cabraich a cur air adhairt deilbh cluich mu dualchas nan eilean an 2007.

An cois seo tha clàraidhean ceithir de na deilbh cluich a chaidh a chur air àrd ùrlar. Tha na sgriobtaichean rin leughadh air an ceangal làrach gu-iosal, Guthan nan Eilean agus CLILstore. Continue reading “Deilbh Cluich”

Souvenir of Great Yarmouth

Souvenir of Great Yarmouth

In 2012 playwright Eric J MacDonald of Uig, Isle of Lewis, wrote the monologue, A Souvenir of Great Yarmouth. The theme is the life of the young Isle of Lewis women, who used to gut, salt and pack herring barrels in Stornoway, Wick, Shetland, Great Yarmouth, Fraserburgh, Lowestoft and other fishing ports. The character Mary, looks back on aspects of her working life, memories of community then and observations on her life today. Continue reading “Souvenir of Great Yarmouth”

Sabaist Mhor Wick

Sabaist Mhor Wick

I just love beul aithris stories, from Isle of Lewis Gaelic oral tradition. It is rare to have the opportunity to perform them for an audience nowadays.

Therfore, I have recorded five stories, because of the richness of the language which was handed down to me in the telling. All five stories are now uploaded to Soundcloud. Most importantly, they will be available to anyone wishing to learn local stories. Continue reading “Sabaist Mhor Wick”

Ishbal Nighean Dhomhnaill Ban

Ishbal Nighean Dhomhnaill Ban

I just love beul aithris stories, from Isle of Lewis Gaelic oral tradition. It is rare to have the opportunity to perform them for an audience nowadays. Therfore, I have recorded five stories because of the richness of the language which was handed down to me in the telling. All five are uploaded to Soundcloud now. Most importantly they will be available to anyone wishing to learn local stories. Continue reading “Ishbal Nighean Dhomhnaill Ban”