Category: Social History

An Èisteachd nam Bàrd 4-Uilleam MacMhathain, Na Fleasarain, An Rubha, Eilean Leodhais

An Èisteachd nam Bàrd 4-Uilleam MacMhathain, Na Fleasarain, An Rubha, Eilean Leodhais

Podcast an cois Uilleam MacMhathain as Na Fleasarain an Leòdhas bho chionn uine. Tha e iongantach nam rudan a ghluaiseas bàrdachd am daoine.

Bhruidhinn mi ri Uilleam a bhios ri bàrdachd agus a measg a’ bhàrdachd a d’ aithris i, bha cuspairean fad’s farsainn:

Gaol is gonadh, smuaintean saighdear sa bhlàr, cianalas, dan spioradail, ionndrainn cèile agus àbhachas an sùidhichean pearsanta

An Èisteachd nam Bàrd 3-Tormod MacLeoid Siadar a’ Chladaich, Eilean Leodhais

An Èisteachd nam Bàrd 3-Tormod MacLeoid Siadar a’ Chladaich, Eilean Leodhais

Seo podcast am cois Tarmod MacLeòid à Siàdar a’ Chladaich. Tha e iongantach nam rudan a ghluaiseas bàrdachd an daoine.

Bhruidhinn mi ri Tormod MacLeòid à Siàdar a’ Chladaich a bhios ri bàrdachd. A measg a’ bhàrdachd a d’ aithris e, bha cuspairean fad’s farsainn: Airighean Shiàdar, Cogadh a’ Ghulf, An Suileabhan (aiseag Leòdhas), fir an taigh solais air na h-Eileanan Flanach 1900an, cruadal làithean air a thoisich obair an ola sa Chuan a Tuath as na 1990an agus mu 1991 air a chaill Comhairle nan Eilean airgid mòr ri linn BCCI.

Faodaidh sibh bhith farclais san fiadhle an cois seo.

An Èisteachd nam Bàrd 2-Criosaidh NicIomhair, Breascleit, Eilean Leodhais

An Èisteachd nam Bàrd 2-Criosaidh NicIomhair, Breascleit, Eilean Leodhais

Seo podcast a rinn mi an cois Criosaidh NicIomhair a Breascleit. Tha e iongantach nam rudan a ghluaiseas bàrdachd an daoine.

Bidh Criosaidh NicIomhair ri bàrdachd air cuspairean fad’s farsainn: Othaisg Bheag Bhrogach Dhubhcheannach, Cho Diblidh s a Tha an Latha, Creag an Taigh Sgoile, An Fhainne Oir-fainne a mathair, Rannan Cloinne, A’ Chiad Latha san Eaglais, Buidhean Ball-coise Alba, D Day, Dot Com. Rinn Criosaidh leabhar rannan cloinne Cuairt Chun Na Gealaich.

Faodaidh sibh bhith farclais san fiadhle an cois seo.

An Èisteachd nam Bàrd 1-Domhnall Greumach, Tolstadh Bho Thuath, Eilean Leodhais

An Èisteachd nam Bàrd 1-Domhnall Greumach, Tolstadh Bho Thuath, Eilean Leodhais

Podcast an cois Dòmhnall Jumbo Greumach nach maireann a Tolstadh Bho Thuath. Tha e iongantach nam rudan a ghluaiseas bàrdachd ann an daoine.

Bhruidhinn mi ri Jumbo mu chuid bhardachd. A measg a’ bhàrdachd a d’ aithris e, bha cuspairean fad ’s farsainn: Am bat-aiginn Ruiseanach an Kursk, Oran a’ Bheicire am Bricklayers song sa Ghàidhlig, ath chuairteachadh sgudal, sgrios na Twin Towers, mar chaidh an iasgach à bith mu chladaichean Leodhais agus buain mhonadh.

Faodaidh sibh bhith farclais san fiadhle an cois seo.

 

 

Hebridean Culture Week

A busy week in January 2019 sharing Hebridean Culture in the Isle of Lewis.

Tuesday: Clann an La an De the over 60s group in Shawbost,Westside with the Gaelic monologue Os Mo Chionn Sheinn an Uiseig by Eric J MacDonald. The play is about the life of Lewis women who followed the fishing. Continue reading “Hebridean Culture Week”

Sabaist Mhor Wick

Sabaist Mhor Wick

I just love beul aithris stories, from Isle of Lewis Gaelic oral tradition. It is rare to have the opportunity to perform them for an audience nowadays.

Therfore, I have recorded five stories, because of the richness of the language which was handed down to me in the telling. All five stories are now uploaded to Soundcloud. Most importantly, they will be available to anyone wishing to learn local stories. Continue reading “Sabaist Mhor Wick”

Ishbal Nighean Dhomhnaill Ban

Ishbal Nighean Dhomhnaill Ban

I just love beul aithris stories, from Isle of Lewis Gaelic oral tradition. It is rare to have the opportunity to perform them for an audience nowadays. Therfore, I have recorded five stories because of the richness of the language which was handed down to me in the telling. All five are uploaded to Soundcloud now. Most importantly they will be available to anyone wishing to learn local stories. Continue reading “Ishbal Nighean Dhomhnaill Ban”

Dementia Friendly Community

Dementia Friendly Community

Dementia Friendly Community in the Hebrides. Toil Inntinn The Will of the Mind is a 2018 bi-lingual publication by Magaidh Smith. Working as Gaelic and Culture Activities co-ordinator on the Arora project, An Lanntair. Part one is a selection of my blogs, describing group activities and incredible conversations.  Part two is research, an array of culturally relevant conversations about memory. Continue reading “Dementia Friendly Community”

Prisoners of War 51st Division St Valery

St Valery Memories 2018 is 44 page publication with research on Prisoners of War captured in the 51 St Division, at St Valery-en-Caux in 1940. It  includes diary accounts by the Prisoners of War  from the Isle of Lewis, during their 4 years in captivity. Continue reading “Prisoners of War 51st Division St Valery”

Crofting Life in Isle of Lewis Uig -The Bulls

Crofting Life in Isle of Lewis Uig -The Bulls

Crofting life in Uig Isle of Lewis involved looking after cattle and towing a bull to an offshore island once a year.

Every crofting family living in the Outer Hebrides, were dependent on their own cow to provide milk, butter and crowdie to supplement the family food supply. Continue reading “Crofting Life in Isle of Lewis Uig -The Bulls”