• Contemporary Blog,  News / Blog

  Carloway Broch Carvings

  Carvings on the Carloway Broch. Oh yes there is… The Carloway Broch external door lintel, in a brilliant white low light, the first week of September in 2010, revealed a series of carvings which have never been recorded. The entire…

 • Contemporary Blog,  News / Blog

  Staing na Gàidhlig 1-3

  ’S iomadh atharrachadh a thàinig air na bailtean ann an Leòdhas anns na deich bliadhna mu dheireadh agus tha an leabhar The Gaelic Crisis in the Vernacular Community a’ dearbhadh gum bi a thuilleadh ann, mura tèid sinne air ar…

 • Gaelic Drama

  Os Mo Chionn Sheinn an Uiseag and Tales from the Blackhouse

  Following the lockdown into September to November 2020, I was surprised to find myself rehearsing two scripts for filming. The Gaelic monologue Os Mo Chionn Sheinn an Uiseag written by Eric J MacDonald was requested by the Blas Festival https://www.facebook.com/118042888233771/videos/702218400690932

 • Gospel Ship
  Heritage Blogs,  News / Blog

  Eilean Chaluim Cille Loch Eireasoirt

  Bhiodh daoine a-null agus a-nall air Loch Èireasort, as na h-eathraichean nam beatha làitheil agus air an t-Sàbaid. Chaidh muinntir Eathraichean nan Salm an 2017, a tha a cruinneachadh beul aithis san sgìre mu siubhal chun eaglais, gu eilean ann…

 • drama
  Gaelic Drama

  4 Gaelic Dramas Audio from Magaidh Smith

  Thòisich mi nam phàrt den bhuidhean coimhearsnachd Cabraich a cur air adhairt deilbh cluich mu dualchas nan eilean an 2007. An cois seo tha clàraidhean ceithir de na deilbh cluich a chaidh a chur air àrd ùrlar. Tha na sgriobtaichean…

 • Gospel Ship
  Heritage Blogs

  Sailm Fo Sheol

  Tha ath-nuadhachadh de chleachdadh a bha ann bho chionn fhada, air iomadh còmhradh a dhùsgadh ann an Leòdhas an lùib a’ phròiseict ealain Bàta nan Salm. Mus tàinig an rathad mòr, bhiodh coithional air an t-slighe dhachaigh anns na h-eathraichean,…