Category: gaelic

An Èisteachd nam Bàrd 1-Domhnall Greumach

Rinn mi prògram rèidio coimhearsnachd am cois Dòmhnall Jumbo Greumach nach maireann bho chionn deich bliadhna. Tha e iongantach nam rudan a ghluaiseas bàrdachd ann an daoine.

Bhruidhinn mi ri Jumbo a Tòlstadh bho Thuath mu chuid bhardachd. A measg a’ bhàrdachd a d’ aithris e, bha cuspairean fad ’s farsainn: Am bat-aiginn Ruiseanach an Kursk, Oran a’ Bheicire am Bricklayers song sa Ghàidhlig, ath chuairteachadh sgudal, sgrios na Twin Towers, mar chaidh an iasgach à bith mu chladaichean Leodhais agus buain mhonadh.

Faodaidh sibh bhith farclais san fiadhle an cois seo.

 

 

Deilbh Cluich

Deilbh Cluich

Thòisich mi nam phàrt den bhuidhean coimhearsnachd Cabraich a cur air adhairt deilbh cluich mu dualchas nan eilean an 2007.

An cois seo tha clàraidhean ceithir de na deilbh cluich a chaidh a chur air àrd ùrlar. Tha na sgriobtaichean rin leughadh air an ceangal làrach gu-iosal, Guthan nan Eilean agus CLILstore. Continue reading “Deilbh Cluich”

Ishbal Nighean Dhomhnaill Ban

Ishbal Nighean Dhomhnaill Ban

I just love beul aithris stories, from Isle of Lewis Gaelic oral tradition. It is rare to have the opportunity to perform them for an audience nowadays. Therfore, I have recorded five stories because of the richness of the language which was handed down to me in the telling. All five are uploaded to Soundcloud now. Most importantly they will be available to anyone wishing to learn local stories. Continue reading “Ishbal Nighean Dhomhnaill Ban”