An Èisteachd nam Bàrd 1-Domhnall Greumach

Rinn mi prògram rèidio coimhearsnachd am cois Dòmhnall Jumbo Greumach nach maireann bho chionn deich bliadhna. Tha e iongantach nam rudan a ghluaiseas bàrdachd ann an daoine.

Bhruidhinn mi ri Jumbo a Tòlstadh bho Thuath mu chuid bhardachd. A measg a’ bhàrdachd a d’ aithris e, bha cuspairean fad ’s farsainn: Am bat-aiginn Ruiseanach an Kursk, Oran a’ Bheicire am Bricklayers song sa Ghàidhlig, ath chuairteachadh sgudal, sgrios na Twin Towers, mar chaidh an iasgach à bith mu chladaichean Leodhais agus buain mhonadh.

Faodaidh sibh bhith farclais san fiadhle an cois seo.

 

 

Leave a Reply