Eilean Chaluim Cille Loch Eireasoirt

Eilean Chaluim Cille Loch Eireasoirt

Bhiodh daoine a-null agus a-nall air Loch Èireasort, as na h-eathraichean nam beatha làitheil agus air an t-Sàbaid. Chaidh muinntir Eathraichean nan Salm an 2017, a tha a cruinneachadh beul aithis san sgìre mu siubhal chun eaglais, gu eilean ann an Loch Eireasoirt, air a bheil Eilean Chaluim Cille.

A rèir beul aithris, bha manachainn air an eilean uaireigin agus tha rannsachadh aithnichte a dearbhadh, gun robh manachainn an ainm Chaluim Cille, stèidhte bho chionn thairis air mìle bliadhna. Continue reading “Eilean Chaluim Cille Loch Eireasoirt”

Gaelic Learning in the Hebrides
Research A’ Leantainn na Mara

Research A’ Leantainn na Mara

Currently I am interviewing fishermen in the Isle of Lewis, Isle of Harris and Scalpay in the Outer Hebrides. The book Rotal-a Ships Wake is a series of insightful conversations in Gaidhlig and English, about fishing in the past, the present day and the future. Continue reading “Research A’ Leantainn na Mara”