Staing na Gaidhlig

Staing na Gaidhlig

’S iomadh atharrachadh a thàinig air na bailtean ann an Leòdhas anns na deich bliadhna mu dheireadh agus tha an leabhar The Gaelic Crisis in the Vernacular Community a’ dearbhadh gum bi a thuilleadh ann, mura tèid sinne air ar casan.

Tha cuid nach eil mothachail gun deach a ‘choimhearsnachd fhagail air an iomall agus na buidhnean oifigeil  a dealbh planaichean gleansach na Gaidhlig. Cha teid an co-lionadh gu brath, gun an dualchas a tha laidir am freumhan a’ chanan anns na bailtean air an tuath.  ‘S iomadh rud a ghabhadh a ràdh, ach dh’fhalbh siud agus thàinig an cothrom seo. Continue reading “Staing na Gaidhlig”

Eilean Chaluim Cille Loch Eireasoirt

Eilean Chaluim Cille Loch Eireasoirt

Bhiodh daoine a-null agus a-nall air Loch Èireasort, as na h-eathraichean nam beatha làitheil agus air an t-Sàbaid. Chaidh muinntir Eathraichean nan Salm an 2017, a tha a cruinneachadh beul aithis san sgìre mu siubhal chun eaglais, gu eilean ann an Loch Eireasoirt, air a bheil Eilean Chaluim Cille.

A rèir beul aithris, bha manachainn air an eilean uaireigin agus tha rannsachadh aithnichte a dearbhadh, gun robh manachainn an ainm Chaluim Cille, stèidhte bho chionn thairis air mìle bliadhna. Continue reading “Eilean Chaluim Cille Loch Eireasoirt”

Gaelic Learning in the Hebrides
Research A’ Leantainn na Mara

Research A’ Leantainn na Mara

Currently I am interviewing fishermen in the Isle of Lewis, Isle of Harris and Scalpay in the Outer Hebrides. The book Rotal-a Ships Wake is a series of insightful conversations in Gaidhlig and English, about fishing in the past, the present day and the future. Continue reading “Research A’ Leantainn na Mara”