• News / Blog

  Carloway Broch Carvings

  Carvings on the Carloway Broch. Oh yes there is… The Carloway Broch external door lintel, in a brilliant white low light, the first week of September in 2010, revealed a series of carvings which have never been recorded. The entire…

 • gaelic,  News / Blog

  Staing na Gàidhlig 3

  Thàinig an leabhar aig Soillse The Gaelic Crisis in the Vernacular Community a-mach bho chionn còrr is bliadhna. Thog an leabhar dust mu chrìonadh a’ chànain agus mu leasachadh oifigeil a’ chànain. Bha an leabhar, am measg rudan eile, a’…

 • News / Blog

  Coinneach Ban Fear an Tac

  This is the first of this series of Gaelic stories which are related to places in the landscape in Lochs, Isle of Lewis.This story is set in the area which is Laxay and Keose, in Kinloch. This land was once…

 • gaelic,  Gaelic Drama,  Gaelic Films,  Performance

  Lockdown Theatre 2020

  Following the lockdown into September to November 2020, I was surprised to find myself rehearsing two scripts for filming. The Gaelic monologue Os Mo Chionn Sheinn an Uiseag written by Eric J MacDonald was requested by the Blas Festival https://www.facebook.com/118042888233771/videos/702218400690932

 • News / Blog

  Staing na Gaidhlig

  Tha an rannsachadh ùr The Gaelic Crisis in the Vernacular Community, a’ dearbhadh a’ chrìonaidh a tha air tighinn air an dualchas agus an cànan againn. Tha gach cuid, deatamach airson iùil dhan òigridh agus dha mìltean luchd-ionnsachaidh a nochd…

 • News / Blog

  Staing na Gaidhlig

  ’S iomadh atharrachadh a thàinig air na bailtean ann an Leòdhas anns na deich bliadhna mu dheireadh agus tha an leabhar The Gaelic Crisis in the Vernacular Community a’ dearbhadh gum bi a thuilleadh ann, mura tèid sinne air ar…

 • Gospel Ship
  News / Blog

  Eilean Chaluim Cille Loch Eireasoirt

  Bhiodh daoine a-null agus a-nall air Loch Èireasort, as na h-eathraichean nam beatha làitheil agus air an t-Sàbaid. Chaidh muinntir Eathraichean nan Salm an 2017, a tha a cruinneachadh beul aithis san sgìre mu siubhal chun eaglais, gu eilean ann…