Research A’ Leantainn na Mara

Research A’ Leantainn na Mara

Currently I am interviewing fishermen in the Isle of Lewis, Isle of Harris and Scalpay in the Outer Hebrides. The book Rotal-a Ships Wake is a series of insightful conversations in Gaidhlig and English, about fishing in the past, the present day and the future. Continue reading “Research A’ Leantainn na Mara”

Deilbh Cluich

Deilbh Cluich

Thòisich mi nam phàrt den bhuidhean coimhearsnachd Cabraich a cur air adhairt deilbh cluich mu dualchas nan eilean an 2007.

An cois seo tha clàraidhean ceithir de na deilbh cluich a chaidh a chur air àrd ùrlar. Tha na sgriobtaichean rin leughadh air an ceangal làrach gu-iosal, Guthan nan Eilean agus CLILstore. Continue reading “Deilbh Cluich”